می توان به جای غصه خوردن "خندید"

هرکسی  اعم از پولدار و بی پول در زندگی،غمی ، غصه ای

دارد ...حتی بزرگتر و دردمندتر از دیگران!

تنها تفاوت  آنها در این است که نمی خواهند و نمی گذارند

مغلوب باشند! و تمام لحظات در عذاب و حسرت! مرغ  بوتیمار

که نیستند..

پولدارهایی که در دل غم و غصه ای دارند خنده هایشان ،

شادی هایشان دروغ است!

"من متنفرم از اینکه تظاهر به  رضایت داشته  باشم!"

خودفریبی برایم هولناک است...."

به هرحال این  یک نوع  واکنش است.بدون دفاع زندگی جهنمی

غیرقابل  تحمل میشود.این واکنشی به جا و منطقی است

بدین معنا که همه چیز از بیرون هدایت نمی شود! آدم چوب

خشک که نیست! دقیقا در ساختار و چگونگی لحظات زندگی

 خود نقش دارد

می توان  به جای غصه خوردن  "خندید"... ! 

مطمئن  باش گوشه ی  آسمان کج نخواهد شد ...

/ 1 نظر / 6 بازدید