آغوش

مســــــــئول نهایـــــــی آرامـــــــــش جهــــــــــان 

آغـــــوش عجیــــب  حضرتــــــــی به نام  "زن" اســـــت 

/ 2 نظر / 7 بازدید
Ahmad

ولی دنیا انگار خیلی آرامش نداره..