9 اندرز موفقیت

9 اندرز  موفقیت  از  "کریستین لارسون" 

1. چنان  قوی باش که هیچ عاملی آرامش فکر تورا  برهم نزند.

2.درباره  ی سلامت،شادمانی و خوشبختی سخن  بگو

3. محاسن و مزایای دوستانت  را  به آنان گوشزد کن

4.در هر چیز جنبه ی روشن آن را ببین

5.همیشه  درباره ی بهترین پیشامدها فکر کن

6.از موفقیت دیگران  همان قدر خوشحال باش که از موفقیت خودت خوشنود میشوی

7.به اشتباهات گذشته فکر مکن ولی از آنها درس بگیر

8.شادو بشاش باش و به هرکسی لبخند بزن

9.آنقدر بزرگ باش که نگران  نشوی، آنقدر نجیب و موقر باش که خشمگین نشوی و آنقدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید