احمـــــــــد شامــــلو

خوشـا اگـر نـه رهـا زیسـتن ، مــردن بـه رهایــی !

احمـــد شاملــــو
 
/ 2 نظر / 19 بازدید
کلبه شعر

شاید امروز نه اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد...

PHONIX

رو زمین دنبالش میگردیم ، تو ابرا پیدا میشه [نیشخند]