شانس

"شانس" مثل زن می مونه !

سرکش و مغرور اما  طالب!

دوست داره  به  طرفش یورش ببری....

جسارت داشته  باشی

به خاطرش خطر کنی

از  مرد  پخمه و دست و پاچلفتی حالش به هم میخوره 

/ 1 نظر / 8 بازدید